Securitate incendiu

Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor pentru cerinţa esenţială “SECURITATE LA INCENDIU”, conf. Legii 10/1995, lege privind calitatea în construcţii, modificată prin Legea 123/2007 şi H.G.R. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Verificarea proiectelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10, lege privind calitatea în construcţii, pentru cerinţa de calitate ,,C” – securitate la incendiu, atât pentru construcţii cât şi pentru instalaţii (Cc şi Ci).

Întocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiu – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi întocmit conform Ordinulului MI nr. 130/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

Optimizarea proiectelor în ceea ce priveşte măsurile de securitate la incendiu adoptate.

Consultanţă tehnică de specialitate la proiectarea clădirilor, pe timpul construirii obiectivelor de investiţii şi la exploatarea acestora.

Consultanţă tehnică în vederea realizării Recepţiilor la terminarea lucrărilor pentru obictivele de investiţii (clădiri civile şi industriale).

Comentariile nu sunt permise.